مبایعه نامه
ثمن معامله
کمیسیون
تمدید اجاره
مبلغ رهن
مبلغ اجاره
کمیسیون
اجاره نامه
مبلغ رهن
مبلغ اجاره
کمیسیون